• |
  • Mapa stránok

Aktuálne projekty:

 

Pozemkové úpravy

Zemplínsky Klečenov

Register pôvodného stavu

Register pôvodného stavu je zoznam a zobrazenie všetkých pozemkov alebo ich častí a stavieb evidovaných v katastri v príslušnom katastrálnom území s údajmi o vlastníkoch (právnych vzťahov a iných vecných právach k týmto pozemkom a stavbám, údaje o hodnote pozemkov a trvalých porastov na nich, ktoré patria do obvodu projektu ku dňu uvedenému správnym orgánom v rozhodnutí o schválení registra pôvodného stavu. Obsah registra pôvodného stavu(RPS) zohľadnuje platný stav katastra nie starší ako dva mesiace pred predložením RPS správnemu orgánu na zverejnenie.

Písomná časť RPS

Výpis z registra pre účastníka typu 3,4,5,6,7 a 8.

Grafická časť RPS

Grafická časť RPS

Mapa hodnoty pozemkov

EuroGeo - CADaster

Naša spoločnosť Vám ponúka vyhotovenie geodetických a kartografických prác.